The first Mediterranean luxury vodka, Akvinta uses Greg’s fashion sense to costume their girl for Halloween.